Persian

روز سه شنبه، 5 مه، وازکِز- دبیر اتحادیۀ "سینترا تویوتا" هنگام خروج از منزل خود در ایالت سوکره به منظور شرکت در جلسه ای از پیش تعیین شده در مرکز اصلی کارخانه تویوتا، به قتل رسید.