“ شورش خرد ، فلسفه ی علمی و دانش نوین ” ترجمه ی فارسي

تد گرانت Ted Grant و آلن وودز Alan Woods و ترجمه ی روان و آراسته ی ساغر - ساغرنیا با تیراژ ۳۰۰ نسخه ، در دو جلد ، از سوی انتشارات ژرف تهران انتشار یافت . (لینک خرید کتاب)

جلد اول کتاب شامل دو بخش اصلی ، به موضوع " خرد و بی خردی ، زمان ،فضا ،حرکت و چندین و چند موضوع علمی و فلسفی و حقایق بسیار دیگر می پردازد .

جلد دوم کتاب ، شامل دو بخش " زندگی ، ذهن و ماده ؛ نظم خاج از آشفتگی، پیدایش، نظریه ی شناخت ، بیگانگی و آینده ی بشریت می پردازد . بی تردید ، به دست دادن گزارشی کوتاه از موضوع و محتوای کتاب کاری نا ممکن و دشوار است .

کتاب با استفاده از مهم ترین دستاورد های علمی قرن بیستم به نگارش در آمده است . انقلاب در فیزیک ، فرضیه ی نسبیت و حقانیت علمی آن ، شناخت منطق صوری و فلسفه ی ایده آلیسم ، افسانه ی آفرینش ، ژنوم انسانی ،سیاه چاله ها ، مباحث کیهان شناسی ، انفجار بزرگ ( مه بانگ ) ، ودر مجموع ، شناخت درست و دقیق دیالکتیک و کاربرد آن ... ،بخشی از موضوعات کتاب است .

آلن وودز و تد گرانت ، نویسندگان و مولفان این اثر سترگ نیاز به معرفی ندارند .

کتاب بر آن است که هر کشف تازه یی در جهان دانش تاییدی است بر حقانیت علمی مارکسیسم و فلسفه ی علمی ،و تاییدی بر این سخن انگلس که " در تحلیل نهایی ، طبیعت از کارکردی دیالکتیکی بر خوردار است . " .

ساغر ساغرنیا ، مترجم کتاب ، نویسنده ، شاعر و پژوهشگر و مترجم ، تحصیلات خودرا در رشته ی ادبیات انگلیسی به پایان برده است ، و سال ها به تدریس و پژوهش اشتغال داشته و در شعر معاصر فارسی و نقد ادبی فعال است .

خواندن این کتاب به هرآنکس که در پی شناخت و کشف حقایق علمی زندگی است ،توصیه می شود.