نخستین شمارۀ نشریۀ "کمونیست"، نشریۀ جدید مارکسیستی مراکش

Persian translation of First issue of ‘The Communist’, the new Moroccan Marxist paper (October 14, 2009)

سردبیر نشریه، این گونه آغاز می کند که:

«نشریۀ "کمونیست"1، پیش از هر چیز ارگانِ اتحاد عمل کمونیستی2 (CLA) می باشد، امّا هم زمان، صدای تمامی آن هاییست که صدایی ندارند؛ یعنی: کارگران این کشور و فعّالین جوان. هم چنین، این نشریه، محلّی است برای بحث میان سوسیالیست های انقلابی و فعّالین سازمان های چپ مانند راه دموکراتیک، حزب متحد سوسیالیست و سایر احزاب، بر سر مسائل تئوریک و پراتیک مرتبط با گذار سوسیالیستی جامعه در مراکش و جهان ».

به علاوه، این نشریه "از تمامی کسانی که با عقاید، اصول و وابستگی های بین المللی ما موافق هستند، دعوت به عمل می آورد تا در مبارزه و دفاع از چشم انداز مارکسیستی در سازمان های خود به ما بپیوندند."

نخستین شمارۀ نشریه، دربرگیرندۀ مقالاتی پیرامون کنفرانس مربوط به بنیان گذاری اتحاد عمل کمونیستی و خلاصه ای از مباحثاتی در مورد چشم انداز سیاسی و اقتصادی مراکش و خاورمیانه می باشد. مقالۀ بعدی، تاریخ CLA را از زمان شکل گیری آن تاکنون، ادامه می دهد و سپس گزارشی از شرکت یک رفیق مراکشی در کنفرانس جهانی گرایش بین المللی مارکسیستی (IMT) آمده است. هم چنین، نشریۀ "کمونیست" نامۀ تبریک الن وودز را به مناسبت پیوستن مارکسیست های مراکشی به سازمان گرایش بین المللی مارکسیستی به چاپ رسانیده است. آخرین مقاله نیز به دفاع از انقلاب اکتبر می پردازد.

با انتشار این نشریه، مارکسیست ها گامی نو در تقویت پایه های خود میان فعّالین چپ و به خصوص آن دسته از افرادی که پیش از این به عنوان "رهبران اصلی" جوان، موج عظیم تظاهرات خودجوش علیه حملۀ اسرائیل به غزّه را در آغاز سال سازمان دهی کرده اند، برداشته اند. وب سایت Marxy.com تاکنون به خاطر سال ها کار سیستماتیک و مصمّم، به راهنمایی واقعی برای فعّالین چپ گرا در جهان عرب تبدیل شده است. این نشریه، در کنار جزواتِ بسیاری که به وسیلۀ رفقای ما تهیه گردیده است، به ما فرصت های عظیمی جهت ساختن نیرویی جدّی در میان طبقۀ کارگر و جوانان مراکش خواهد داد.

زنده باد نشریۀ "کمونیست". زنده باد گرایش بین المللی مارکسیستی (IMT)

دانلود نشریۀ "کمونیست" (به زبان عربی)