IRMTبه اولین کنفرانس گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

Persian translation of Message to the founding conference of the IRMT from Alan Woods (September 24, 2008)

پیام آلن وودزAlan Woods


کنفرانس تاسیس گرایش مارکسیست های انقلابی ایران (آی آر ام تی) پیشرفتی بسیار بزرگ برای نیرو های مارکسیزم انقلابی است. این آغاز به کار، یک قدم قاطع رو به جلو در راستای متحد ساختن فعالین اتحادیه سوسیالیست های انقلابی ایران و شورای سردبیری نشریه میلیتانت است.

وضعیت در ایران به شکل فزاینده ای انقلابی است، پس از سه دهه، حاکمیت سرمایه داری به طور کامل نزد توده ها بی اعتبار شده است. دولت کاملا پوسیده و از بالا به پایین دچار انشعاب شده است.  این دولت تنها به دلیل نبود یک آلترناتیو انقلابی توده ای و بی عملی موقتی توده ها هنوز سقوط نکرده است. این بی عملی از میان خواهد رفت. در ایران اعتصاب های بزرگ و مخالفت رشد یابنده ی جوانان و دانشجویان با حکومت دیده می شود. ترس توده ها میریزد.

گروه به اصطلاح اصلاح طلبان که ورشکسته شدند. حالا احمدی نژاد نیز مانند آنان به سوی ورشکستگی حرکت می کند. نه جناح به اصطلاح روفرمیست و نه اقتدارگرایان نمی توانند راهی پیش پای مردم ایران بگذارند. تنها طبقه ی کارگر می تواند مشکلات بنیادی را با کسب قدرت و بازسازی سوسیالیستی جامعه حل کند.

هدف ما کسب قدرت است. اما پیش از کسب قدرت، کسب رهبری توده ها لازم است. این امر مهم، نیازمند کار صبورانه ی انقلابی، توسعه ی کادر ها و ایجاد ریشه هایی درون کارخانه ها و ادارات، مدرسه ها و دانشگاه ها است. گرایش مارکسیست های انقلابی ایران در حال آغاز دخالتگری خود در جنبش های طبقه ی کارگر، جوانان و زنان در ایران است. نیرو های ما هنوز کوچک هستند، اما با پیشرفت انقلاب ما بازتابی در میان تعداد رو به افزایش کارگران و جوانان خواهیم یافت.

رفقا! شما تنها نیستید. شما می توانید روی حمایت مشتاقانه ی تمام بین الملل حساب کنید. ما به موفقیت بخش ایرانی آی ام تی ایمان داریم.

به پیش!

آلن وودز(از طرف دبیرخانه ی بین الملل)

17 سپتامبر 2008 لندن