انتخابات رياست جمهوری مکزيک

Persian translation of Mexico: Mobilise the masses and call a general strike to stop the electoral fraud (July 5, 2006)

بسيج توده ای و اعلام اعتصاب عمومی برعليه تقلب در شمارش آرا 

اگر چه نتيجه انتخابات گويای پيروزی "لوپر اوبرادور" کانديدای "حزب انقلاب دموکراتيک" مکزيک است، اما "انستيتوی فدرال شمارش آرا" و "فوکس" رئيس جمهور کشور با تأخير در اعلام نتايج انتخابات، در واقع در رد اين نتايج دارند مانور می دهند.

نتايج آرا در مناطق مختلف، نشانگر برتری اوبرادور بر رقيب بورژوای خود "کالدرون" از "حزب عمل ملی" بوده است. حتی دانشگاه هاروارد هم پيروزی را با برتری 7 امتياز به اوبرادور داده است. انستيتو که مسئول شمارش آرا 300 منطقه است، اعلام کرده که تا هفته آينده نتايج آرا اعلام نخواهد کرد.

اين مانور در حال بازی با آرا و دادن پيروزی به "فيليپه کالدرون" می باشد. زيرا کاملاً روشن است که بورژوازی با اين کار در حال ايجاد فرصت و تقلب در نتيجه آرا است تا کالدرون را به پيروزی برساند. حزب انقلاب دموکراتيک و اوبرادور اعلام کرده اند که انتخابات را با "حداقل 500 هزار رأی" برده اند. اين کلمات شخص اوبرادور است که علاوه براين گفت که اين نتايج "غيرقابل تغيير" است.

بورژوازی اما بار ديگر اميدوار است که بتواند مانند سال 1988 که "نظام سقوط کرد" و توانست از رسيدن  "کاردناس" به رياست جمهوری جلوگيری کرده و به جای او "ساليناس" را به قدرت رساند، اين بار نيز در رأی توده ها دست برده و کانديدای خود را به قدرت برساند.

با جلوی اين تقلب را نگرفتن در سال 1988، کارگران و دهقانان مکزيک قيمت گزافی را پرداخت کردند؛  ساليناس با بيرحمی تمام برنامه وسيع خصوصی سازی خود را تحميل نموده و به دستمزد کارگران حمله برده و مزايای اجتماعی آنان را کاهش داد و بعد از او همپالکی هايش مانند "زديللو" و سپس فوکس به رياست جمهوری رسيدند؛ کسانی که اين گونه سياست های ضد طبقه کارگر ادامه دادند. تمام اينها به معنای بدبختی، بيکاری و کمبود فرصت برای توده ها بوده است.

اکنون هم پيروزی کالدرون به معنای ادامه دقيقاً همان سياست ها است و چيزی است که ما بيش از اين نمی توانيم تحمل کنيم. جنبش کارگری در طول چند سال گذشته در حال رشد بوده است و در حال حاضر خود را به شکل مبارزات دانشجويان دانشگاه تربيت معلم و مبارزات معدنچيان بارز می سازد. اين بدان معنی است که بی شک شرايط لازم برای فشار آوردن به رژيم برای قبول پيروزی حزب انقلاب دموکراتيک وجود دارد. اگر لوپز اوبرادور بخواهد برخوردی قاطع با اين تقلب بکند، توده با کمال اشتياق به او پاسخ مثبت خواهند داد. توده های مردم به شدت از حمله ای که نسبت به شرايط زندگی و اشتغالشان صورت گرفته خشمگين هستند و خواهان انداختن اين احزاب بورژوايی در زباله دانی بوده و خواهان عمل هستند.

چندين اتحاديه و فدراسيون کارگری حمايت خود را از حزب انقلاب دموکراتيک حتی پيش از انتخابات اعلام نموده بودند. لوپز اوبرادور می بايد پايه خود را در ميان اين کارگران قرار دهد و ما بسيج توده ای و اعتصاب عمومی را برعليه اين تقلب در انتخابات مصرانه اعلام می داريم. اين امر مطالبات بخش های مختلف را در درون يک اتحاد عمل قرار می دهد. اتحاديه های کارگری و حزب انقلاب دموکراتيک تمام ابزار لازم  را برای اين که بورژوازی را از ترس به لرزه بياندازند، در اختيار دارند.

در حالی که انستيتو مشغول شمارش آرا است، کارگران بايد به خيابان ها بريزند و هر چه بيشتر بر انستيتو و فوکس فشار وارد آورند. بورژوازی و فوکس بايد بدانند با استفاده از تقلب نمی توانند در جامعه ثبات و آرامش ايجاد نمايند. بورژوازی و فوکس تنها زمانی که احساس کنند، کنترل اوضاع را دارند از دست می دهند است که حاضر می شوند اوبرادور به رياست جمهوری برسانند.