مکزيک آماده اعتراض توده ای برای روز يکشنبه می شود

Persian translation of Mexico: preparing for a massive protest on Sunday (July 14, 2006)

هرچه مدارک بيشتری دال بر تقلب برعليه لوپز اوبرادور کانديدای حزب انقلاب دموکراتيک مکزيک ارائه می گردد، جو اجتماع در مکزيک خشم انگيزتر می شود. سه نوار ويدئو اين هفته بيرون آمده است که نشان می دهد، حزب بورژوای رقيب و مسئولين انتخابات در ناحيه سوم "تاباسکو" صندوق های رأی را باز کرده و مهر اوراق رأی را شکسته اند. بعد از آبرو ريزی ای که بر اثر رو شدن اين ويدئوها شد، انستيتوی انتخابات فدرال کشور دستور داد که هيچ يک از صندوق های رأی تحت هيچ شرايطی نبايد باز شود، مگر اين که دستور بازشماری داده شده باشد.

رهبری حزب انقلاب دموکراتيک می گويد که دليل باز کردن صندوق های رأی اين بوده که می خواستند با جمع و تفريق کردن، رأی ها را با نتايج تقلبی جور کنند. دومين نوار ويدئويی نشان می دهد که شخصی با رنگ های پرچم حزب بورژوا مشغول چپاندن مشتی اوراق رأی در يک صندوق است. ويدئوی سوم شمارش رسمی آرای يک محل رأی گيری را به نام "پوبلو" نشان می دهد. اين شمارش آرا پس از باطل اعلام کردن تعدادی از رأی ها انجام می گيرد. در نتيجه اين بازشماری، از 92 رآی 64 رأی متعلق به حزب انقلاب دموکراتيک بوده است.

در روز چهارشنبه 11 ژوئيه، بيش از 500 هزار نفر از 300 ناحيه رأی گيری دست به راهپيمايی زدند. آنها قرار است امروز (14 ژوئيه در چهار منطقه جمع شده و از آن چهار محل راهپيمايی توده ای روز يکشنبه را در مکزيکوسيتی (پايتخت مکزيک) انجام دهند.

دو گزارش از رفقای بخش مکزيک (ميليتانته) در زير می آيد که نمايانگر مبارزات آنها برعليه اين تقلب بوده و پذيرش غيرعادی رفقا (از طرف توده مردم) و جو حاکم روز را نشان می دهد.

12 ژوئيه

رفقای عزيز،

 ما چادری در "زوکالو" زديم که تا روز يکشنبه باقی خواهد ماند. اشتياق فراوانی وجود دارد. خيلی از مردم به چادر می روند برای گرفتن اطلاعات،بروشور و غيره. ما 50 هزار بروشور چاپ خواهيم کرد. نشريه شماره 151 امروز آماده می شود. ما 2000 تا چاپ کرده ايم. شماره 152 روز يکشنبه در 3000 کپی چاپ می گردد.

ما برای روز يکشنبه انتظار يک تظاهرات توده ای را داريم ـتظاهرات واقعاً توده ای! روز شنبه ما اميدواريم که چند صد کارگر به جمع ما بپيوندند. از اين جريان ما اميدواريم که بتوانيم پايه محکم جناح سوسياليستی حزب انقلاب دموکراتيک را بسازيم.

جو خشمگينی حاکم است. کارگران بسيار خشمگين هستند. "کالدرون" کانديدای حزب بورژوا، اعلام سفر در کشور را کرده است. او ممکن است بخواهد مردم خود را بسيج کند. کارگران اما قطعاً بسيار با تجربه تر و شجاع تر شده اند. تقلب سال 1988 از ياد کسی نرفته است.

سئوال مردم از ما اين است که آيا آنها به ما گوش فراخواهند داد؟ و ما در جواب می گوييم که برای اين هدف بايد اعتصاب عمومی راه انداخت.

13 ژوئيه

سلام،

ما ديروز در چادر خود در زوکالو 1650 پزو (150) کمک مالی جمع آوری کرده، برابر 1000(90 دلار) پزو کتاب فروختيم. در ظرف 2 ساعت ما 250 کپی از نشريه را فروختيم.

ديروز در 6 محله جلسه گذاشتيم که بين 50 تا 100 نفر شرکت کردند. ما در جلسات حزب انقلاب دموکراتيک هم شرکت کرديم و در يکی از آنها به ما اجازه صحبت کردن را دادند که با برخورد مثبت همه تمام شد و می گفتند: "اينها می دانند که چه می گويند، برخلاف بقيه.